Technik turystyki wiejskiej

Informacje o kierunku
Zawód: Technik turystyki wiejskiej
Kwalifikacje: K1 – Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (T.7.)

K2 – Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (T.8.)


Podbudowa programowa:
do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” posiada uprawnienia szkoły publicznej,realizuje program MENiS, symbol 515203
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika turystyki wiejskiej.

Rekrutacja

Na kierunek technik turystyki wiejskiej, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 3 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik turystyki wiejskiej. Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik turystyki wiejskiej należy: Turystyka wiejska jest jedną z form turystyki zrównoważonej, w której zasadniczym motywem jest chęć pobytu w środowisku wiejskim z wszystkimi jego przejawami: krajobraz, przyroda, architektura, tempo życia, codzienne zajęcia, świętowanie, itp. Na wyróżnienie zasługują następujące produkty turystyki wiejskiej: agroturystyka, ekoturystyka, wiejska turystyka kulturowa, a także turystyka rowerowa, piesza, konna. Agroturystyka jest rodzajem turystyki wiejskiej, który charakteryzuje się powiązaniem usług turystycznych z gospodarstwem rolnym. Z badań Instytutu Turystyki wynika, że turystyka wiejska ma największy popyt i największe szanse rozwoju na rynku krajowym. Rynek ten będzie także dominował w przyszłości. Podstawowe segmenty to wypoczynek rodzin i osób starszych oraz dzieci i młodzieży. Z rynków zagranicznych najważniejsze będą kraje sąsiedzkie.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator”, po ukończeniu kierunku technik turystyki wiejskiej, mogą być zatrudnieni w biurach i agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach, organach administracji samorządowej, branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą i gospodarstwo agroturystyczne.


Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie technik turystyki wiejskiej ma na celu przygotowanie do:

  • organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
  • planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;
  •  planowania i organizowania działalności agroturystycznej;
  •  obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

PLAN  NAUCZANIA

ZAWÓD: technik turystyki wiejskiej

PODBUDOWA PROGRAMOWA: szkoła dająca wykształcenie średnie

SYMBOL CYFROWY: 515203

Forma: ZAOCZNA

  Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
  Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Działalność turystyczna na obszarach wiejskich
2 Język obcy w turystyce
3 Produkcja rolnicza
4 Usługi agroturystyczne
  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Obsługa turystyczna
2 Prowadzenie produkcji rolniczej
3 Usługi żywieniowe
4 Usługi noclegowe
  Podstawy przedsiębiorczości*

 

* Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.