Sekretarka

Informacje o kierunku
Zawód: Sekretarka
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Jednoroczna „Edukator” realizuje program autorski Centrum Kształcenia „Edukator”, numer zawodu według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 412001.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 10 miesięcy.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się wydaniem dyplomu ukończenia szkoły Centrum Kształcenia „Edukator”.

Rekrutacja
Na kierunek sekretarka, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 2 zdjęcia,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły,
  • ksero dowodu osobistego.

Charakterystyka zawodu
Do zadań absolwenta kierunku sekretarka należy: prowadzenie sekretariatu, organizowanie pracy personelu oraz branie w niej czynnego udziału, przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im ogólnych informacji, przyjmowanie i selekcjonowanie korespondencji, obsługa telefonów, drukarek, faksów, kserokopiarek. Ponadto sekretarka przygotowuje korespondencje do wysyłki, przedkłada pisma i korespondencję do aprobaty kierownictwa, obsługuje komputer, w tym potrafi posługiwać się różnymi edytorami tekstu, jak również prowadzi grafik konferencji i spotkań kierownictwa.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Jednorocznej „Edukator”, po ukończeniu kierunku sekretarka, mogą być zatrudnieni we wszystkich firmach oraz przedsiębiorstwach prowadzących sekretariat.

Plan nauczania:

Lp.

Przedmioty nauczania

1.

Język angielski

2.

Elementy psychologii i etyki

3.

Podstawy obsługi klienta

4.

Marketing

5.

Ekonomika i organizacja firmy

6.

Podstawy prawa

7.

Technika biurowa i korespondencja handlowa

8.

Archiwizacja dokumentów

9.

Organizacja pracy biurowej

10.

Komputeryzacja prac biurowych

11.

Podstawy rachunkowości