Pracownik do spraw osobowych

Informacje o kierunku
Zawód: Pracownik do spraw osobowych
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Jednoroczna „Edukator” realizuje program autorski Centrum Kształcenia „Edukator”, numer zawodu według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 441501.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 10 miesięcy.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się wydaniem dyplomu ukończenia szkoły Centrum Kształcenia „Edukator”.

Rekrutacja
Na kierunek pracownik do spraw osobowych, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku pracownik do spraw osobowych; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły,
  • ksero dowodu osobistego.

Charakterystyka zawodu
Do zadań absolwenta kierunku pracownik do spraw osobowych należy: wykonywanie zadań związanych z zatrudnieniem i wprowadzaniem kandydatów do pracy, zajmowanie się awansami, przeniesieniami, degradacją, zwolnieniami pracowników, udzielaniem informacji, prowadzeniem statystyki oraz archiwizowaniem dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującym prawem pracy i przepisami wykonawczymi. Ponadto absolwent kierunku pracownik do spraw osobowych zajmuje się przeprowadzaniem wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej, ustalaniem wstępnych warunków pracy oraz płacy, kierowaniem na wstępne badania lekarskie i psychotechniczne. Pracownik do spraw osobowych sporządza umowy o pracę, wydaje legitymacje służbowe, wprowadza kandydatów do pracy oraz kieruje ich na szkolenia. Zajmuje się wydawaniem opinii, zaświadczeń oraz udziela informacji o pracowniku na potrzeby wewnętrzne i instytucji zewnętrznych do tego upoważnionych.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Jednorocznej „Edukator”, po ukończeniu kierunku pracownik do spraw osobowych, mogą być zatrudnieni w międzynarodowych korporacjach, przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach handlowych, bankach, instytucjach państwowych, finansowych, urzędach miasta, gminy.

Plan nauczania:

Lp.

Przedmioty nauczania

1.

Język angielski

2.

Elementy psychologii i etyki

3.

Laboratorium komputerowe

4.

Marketing

5.

Mikro i makro- ekonomia

6.

Etyka zawodu

7.

Prawo pracy

8.

Elementy socjologii

9.

Negocjacje

10.

Trening umiejętności interpersonalnych

11.

Psychospołeczne uwarunkowania zachowań na rynku

12.

Metody badawcze stosowane w psychologii i socjologii