Menedżer produktu

Informacje o kierunku
Zawód: Menedżer produktu
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Jednoroczna „Edukator” realizuje programy autorskie Centrum kształcenia „Edukator”, numer zawodu według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 243103.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 10 miesięcy.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się wydaniem dyplomu ukończenia szkoły Centrum Kształcenia „Edukator”.

Rekrutacja
Na kierunek menedżer, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 2 zdjęcia,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły,
  • ksero dowodu osobistego.

Charakterystyka zawodu
Do zadań absolwenta kierunku menedżer należy: badanie potrzeb nabywców, kreowanie koncepcji produktu odzwierciedlających potrzeby konsumentów oraz możliwości technologiczne. Ponadto absolwent kierunku menedżer zajmuje się wprowadzaniem produktu na rynek oraz monitorowaniem jego rozwoju, budowaniem marki, testowaniem prototypów, rozwiązywaniem problemów utylizacji zużytego wyrobu i opakowania. Monitoruje zachowania uczestników rynku oraz koreluje plany sprzedaży.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Jednorocznej „Edukator”, po ukończeniu kierunku menedżer, mogą być zatrudnieni w międzynarodowych koncernach produkcyjnych, bankach, centrach handlowych lub różnych firmach, czy przedsiębiorstwach prowadzących działalność handlowo-usługową.

Plan nauczania:

Lp.

Przedmioty nauczania

1.

Język angielski

2.

Elementy psychologii

3.

Laboratorium komputerowe

4.

Marketing

5.

Mikro i makro – ekonomia

6.

Etyka zawodu

7.

Prawo pracy

8.

Negocjacje

9.

Ekonomika i organizacja firmy

10.

Prawo podatkowe

11.

Korespondencja handlowa

12.

Zarządzanie finansami

13.

Zarządzanie personelem

14.

Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości