Instruktor sztuk walki

Informacje o kierunku
Zawód: Instruktor sztuk walki
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Jednoroczna „Edukator” realizuje program autorski Centrum kształcenia „Edukator”, numer zawodu według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 342309.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 10 miesięcy.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się wydaniem dyplomu ukończenia szkoły Centrum Kształcenia „Edukator”.

Rekrutacja
Na kierunek instruktor sztuk walki, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku instruktor sztuk walki; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły,
  • ksero dowodu osobistego.

Charakterystyka zawodu
Do zadań absolwenta kierunku instruktor sztuk walki należy: samodzielne, w zespole lub na zlecenie trenera prowadzenie ćwiczeń oraz treningów na szczeblu podstawowym w określonym rodzaju sztuk walki, w celu specjalistycznego i ogólnego usprawnienia ruchowego podopiecznych zawodników, dokonywanie wstępnej selekcji w celu wyboru zawodników o największych predyspozycjach psychofizycznych do uprawiania sportu, branie udziału w różnorodnych konsultacjach, wykładach i seminariach organizowanych przez trenerów lub szefów szkolenia sportowego. Ponadto instruktor sztuk walki zajmuje się przygotowywaniem urządzeń i sprzętu sportowego do zajęć, przygotowywaniem różnych pomocy dydaktycznych, współpracą z lekarzem sportowym w celu zapewnienia opieki medycznej podopiecznym zawodnikom oraz przeciwdziałaniem wszelkich form niedozwolonego dopingu.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Jednorocznej „Edukator”, po ukończeniu kierunku instruktor sztuk walki, mogą być zatrudnieni w klubach sportowych, klubach fitness lub gabinetach odnowy biologicznej, w których prowadzone są zajęcia z zakresu sztuk walki.

Plan nauczania:

Lp.

Przedmioty nauczania

1.

Anatomia i fizjologia człowieka

2.

Higiena

3.

Podstawy fizjoterapii

4.

Historia sztuk walki

5.

Podstawy pedagogiki

6.

Podstawy psychologii

7.

Etyka

8.

Metodyka prowadzenia zajęć

9.

Pierwsza pomoc przedlekarska

10.

Techniki samoobrony