Ekspedytor

Informacje o kierunku
Zawód: Ekspedytor
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Jednoroczna „Edukator” realizuje program autorski Centrum kształcenia „Edukator”, numer zawodu według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 432303.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 10 miesięcy.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się wydaniem dyplomu ukończenia szkoły Centrum Kształcenia „Edukator”.

Rekrutacja
Na kierunek ekspedytor, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku ekspedytor; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły
  • ksero dowodu osobistego.

Charakterystyka zawodu
Do zadań absolwenta kierunku ekspedytor należy: wydawanie oraz przyjmowanie przesyłek różnego rodzaju, np. wyrobów gotowych, półfabrykatów, towarów itp. Kontrolowanie zgodności rodzaju przesyłki zadeklarowanej w liście przewozowym, ważenie bądź uczestniczenie w ważeniu przesyłek oraz wpisywanie ich wagi w liście przewozowym w celu obliczenia kosztu przewozu. Ekspedytor zajmuje się również nadzorowaniem pracowników transportujących przesyłki, spisywaniem protokołów braków lub uszkodzeń przesyłek, plombowaniem i rozplombowaniem środków transportu, którymi przewożone są przesyłki. Zadaniem absolwenta kierunku ekspedytor jest także prowadzenie odpowiedniej dokumentacji przeładunkowo-składowej oraz terminowe sporządzanie protokołów braków, nadwyżek, uszkodzeń, kradzieży.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Jednorocznej „Edukator”, po ukończeniu kierunku ekspedytor, mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych, bazach transportowych komunikacji samochodowej, kolejowej i samolotowej. Absolwenci kierunku ekspedytor mogą również znaleźć zatrudnienie w agencjach obsługi portów lotniczych, czy morskich, na stacjach kolejowych , jak również w innych firmach zajmujących się przewozem i przeładunkiem towarów.

Plan nauczania:

Lp.

Przedmioty nauczania

1.

Język angielski zawodowy

2.

Elementy psychologii i etyki zawodu

3.

Marketing i sztuka negocjacji w spedycji

4.

Podstawy spedycji i transportu

5.

Środki transportu

6.

Podstawy ekonomii

7.

Podstawy prawa transportowego

8.

Zarządzanie działalnością spedycyjną

9.

Podstawy logistyki

10.

Systemy informatyczne w spedycji

11.

Ubezpieczenia ładunków

12.

Transport międzynarodowy