Dietetyk

Informacje o kierunku
Zawód: Dietetyk
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Jednoroczna „Edukator” realizuje autorski program Centrum Kształcenia „Edukator”, numer zawodu według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 322001.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 10 miesięcy.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy wydaniem dyplomu ukończenia szkoły Centrum Kształcenia „Edukator”.

Rekrutacja
Na kierunek dietetyk, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku dietetyk; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły,
  • ksera dowodu osobistego.

Charakterystyka zawodu
Do zadań absolwenta kierunku dietetyk należy: przygotowywanie różnego typu jadłospisów, zarówno dla ludzi chorych, jak i zdrowych. Dietetyk zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia oraz na zlecenie lekarza opracowuje receptury różnych diet dla dzieci i dorosłych, prowadzi oraz nadzoruje wszystkie elementy produkcji, tj. instruktaż pracowników, nadzór nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów przygotowywania potraw. Absolwent kierunku dietetyk przeprowadza kontrolę jakości zarówno organoleptyczną, jak i laboratoryjną stosowanych surowców i warunków ich przechowywania. Dietetyk prowadzi dokumentację rozliczeniową produkcji, która dotyczy przede wszystkim ilości wyprodukowanych potraw oraz ich wartości kalorycznej. Dietetyk dba o prawidłowe i racjonalne żywienie, szczególnie w czasie choroby i w specjalnych stanach organizmu ludzkiego.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Jednorocznej „Edukator”, po ukończeniu kierunku dietetyk, mogą być zatrudnieni w placówkach żywienia zbiorowego, takich jak szpitale, sanatoria czy zakłady przemysłu spożywczego. Absolwenci kierunku dietetyk mogą również podjąć pracę w ośrodkach zdrowia, jak i w gastronomii bądź otworzyć własną praktykę.

Plan nauczania:

Lp.

Przedmioty nauczania

1.

Zarys anatomii i fizjologii człowieka

2.

Elementy psychologii, pedagogiki i etyki

3.

Podstawy żywienia człowieka

4.

Technologia z towaroznawstwem

5.

Dietetyka

6.

Biochemiczne podstawy żywienia

7.

Pracownia żywienia i dietetyki

8.

Zasady obsługi klienta