Detektyw

Informacje o kierunku
Zawód: Detektyw
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Jednoroczna „Edukator” realizuje program autorski Centrum kształcenia „Edukator”, numer zawodu według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 341101.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 10 miesięcy.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się wydaniem dyplomu ukończenia szkoły Centrum Kształcenia „Edukator”.

Rekrutacja
Na kierunek detektyw, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku logistyk; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły,
  • ksero dowodu osobistego.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku detektyw należy: zajmowanie się poszukiwaniem na zlecenie klienta różnych informacji na temat danej osoby, na podstawie źródeł osobowych i rzeczowych. Detektyw po zebraniu informacji wyciąga wnioski a następnie przedstawia je zleceniodawcy, którym może być zarówno instytucja, firma, jak i jednostka nie posiadająca osobowości prawnej. Detektyw podczas zbierania informacji posługuje się różnymi metodami, np. dokonuje oględzin miejsc powiązanych z dana sprawą, kontaktuję się z ludźmi, którzy mogą mieć z nią jakiś związek, jak również weryfikuje dostępną dokumentację w przypadku spraw dotyczących mienia prywatnego lub o charakterze finansowym.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Jednorocznej „Edukator”, po ukończeniu kierunku detektyw, mogą być zatrudnieni w biurach agencji detektywistycznych, lub prowadzić prywatną działalność.

Plan nauczania:

Lp.

Przedmioty nauczania

1.

Podstawy prawne działalności detektywistycznej

2.

Podstawy prawa

3.

Sposoby zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji i materiałów dowodowych

4.

Podstawy poszukiwania osób zaginionych

5.

Podstawy fotografii cyfrowej i obróbki zdjęć

6.

Podstawy psychologii w sytuacjach kryzysowych

7.

Usługi detektywistyczne

8.

Ratownictwo

9.

Terroryzm

10.

Techniki interwencyjne i samoobrony

11.

Terenoznawstwo

12.

Ochrona osób i mienia

13.

Podstawy planowania i organizacji działań detektywistycznych

14.

Strzelectwo sportowe

15.

Wybrane zagadnienia z kryminologii i kryminalistyki