Asystent osoby niepełnosprawnej

Informacje o kierunku
Zawód: Asystent osoby niepełnosprawnej
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Jednoroczna „Edukator” realizuje program autorski Centrum Kształcenia „Edukator”, numer zawodu według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 341201.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 10 miesięcy.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się wydaniem dyplomu ukończenia szkoły Centrum Kształcenia „Edukator”.

Rekrutacja
Na kierunek asystent osoby niepełnosprawnej, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły,
  • ksero dowodu osobistego.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku asystent osoby niepełnosprawnej należy: udzielanie pomocy osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności dnia codziennego, pomaganie jej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz współpracowanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji. Ponadto asystent osoby niepełnosprawnej wspiera osoby niepełnosprawne w realizacji programu rehabilitacji społecznej oraz zawodowej, bierze udział w tworzeniu programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, kontaktów społecznych, rekreacji i integracji ze środowiskiem. Stara się pobudzić aktywność osoby niepełnosprawnej, jej rodziny oraz najbliższego otoczenia w celu udzielenia jak najefektywniejszej pomocy, współpracuje z mediami, które ułatwiają poszukiwanie sponsorów w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Jednorocznej „Edukator”, po ukończeniu kierunku asystent osoby niepełnosprawnej, mogą być zatrudnieni w Ośrodkach Pomocy Społecznej prowadzących działy usług opiekuńczych, stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, bądź w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Plan nauczania:

Lp.

Przedmioty nauczania

1.

Anatomia, fizjologia i patologia człowieka

2.

Zdrowie publiczne

3.

Wybrane zagadnienia kliniczne

4.

Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki

5.

Podstawy fizjoterapii

6.

Asystowanie osobie niepełnosprawnej

7.

Podstawy rehabilitacji w wybranych jednostkach chorobowych

8.

Promocja zdrowia i profilaktyka