Funkcjonariusz służby ochrony

Informacje o kierunku
Zawód: Funkcjonariusz służby ochrony
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Jednoroczna „Edukator” realizuje program autorski Centrum kształcenia „Edukator”, numer zawodu według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 335601.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 10 miesięcy.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się wydaniem dyplomu ukończenia szkoły Centrum Kształcenia „Edukator”.

Rekrutacja
Na kierunek funkcjonariusz służby ochrony, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku funkcjonariusz służby ochrony; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły,
  • ksero dowodu osobistego.

Charakterystyka zawodu
Do zadań absolwenta kierunku funkcjonariusz służby ochrony należy: zapewnianie bezpieczeństwa życia, nietykalności osobistej i zdrowia obywateli, jak również zapobieganie wykroczeniom i przestępstwom przeciwko mieniu oraz przeciwdziałanie powstawaniu szkody, która mogłaby wyniknąć z tych zdarzeń. Funkcjonariusz służby ochrony nie dopuszcza do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony, kieruje jednostką organizacyjną uprawnianą zgodnie z przepisami prawa do zarządzania nią, w tym do ochrony obiektów, urządzeń i obszarów podlegających obowiązkowej ochronie. Absolwent kierunku funkcjonariusz służby ochrony przygotowany jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony oraz do organizowania wewnętrznych służb ochrony.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Jednorocznej „Edukator”, po ukończeniu kierunku funkcjonariusz służby ochrony, mogą być zatrudnieni w renomowanych firmach ochroniarskich, wewnętrznych służbach ochrony bądź mogą ubiegać się o koncesję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób.

Plan nauczania:

Lp.

Przedmioty nauczania

1.

Wstęp do nauki o państwie i prawie

2.

Rodzaje Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, ich charakterystyka i przeznaczenie

3.

Podstawy prawa

4.

Wybrane problemy międzynarodowego prawa humanitarnego dotyczące ochrony ludności i dóbr kultury

5.

Zagrożenia czasu pokoju i wojny, ich źródła i przeciwdziałanie

6.

Podstawy psychologii w sytuacjach kryzysowych

7.

Ochrona osób i mienia oraz podstawy konwojowania

8.

Ratownictwo

9.

Terroryzm

10.

Techniki interwencyjne i samoobrony

11.

Terenoznawstwo

12.

Podstawy planowania i organizacji działań

13.

Strzelectwo sportowe

14.

Wybrane zagadnienia z kryminologii i kryminalistyki