Kursy i korepetycje

Centrum Kształcenia EDUKATOR zaprasza uczniów szkół średnich na kursy przygotowawcze do matury – kursy maturalne.
Organizujemy kursy maturalne z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii,  WOS-u oraz z języka
angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego.
Zajęcia prowadzimy na poziomie podstawowym i rozszerzonym, w małych grupach lub indywidualnie.
Zajęcia w grupach odbywają się jeden raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne według harmonogramu opracowanego dla danej
grupy.
Zajęcia indywidualne organizowane są według harmonogramu ustalonego z uczniem.
Nowa edycja kursów maturalnych rozpocznie się w październiku 2016r.

 

Centrum Korepetycji „Edukator” zaprasza na kursy edukacyjne uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, studentów oraz wszystkich, którzy pragną szybko i efektywnie poszerzyć swoją wiedzę. Jest to propozycja zarówno dla uczniów mających problemy z nauką, jak i uczniów zdolnych, pragnących pogłębić swoją wiedzę.
Zapewniamy efektywną naukę pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli. U nas otrzymujesz możliwość zrozumienia trudnych  zagadnień lub powtórzenia materiału.

Proponujemy naukę z następujących przedmiotów:

  • j. polski;
  • matematyka;
  • biologia;
  • chemia;
  • fizyka;
  • geografia;
  • WOS;
  • historia;
  • j. angielski;
  • j. niemiecki,
  • j. rosyjski,
  • j. włoski

Organizujemy korepetycje dla osób indywidualnych i małych grup.  

Posiadamy doświadczony zespół wysoko wykwalifikowanych korepetytorów. Każdy nasz nauczyciel może pochwalić się nie tylko odpowiednim wykształceniem ale także wieloletnim doświadczeniem w pracy nauczyciela. Dzięki temu możemy zagwarantować Ci sukces w nauce.

ZAPRASZAMY 🙂  Z EDUKATOREM matura będzie zdana!
WAŻNE PYTANIA

WAŻNE ODPOWIEDZI
1. Co daje mi egzamin maturalny?
Rzetelność, obiektywizm i jednolitość zadań i kryteriów oceniania
2. Jakie egzaminy trzeba obowiązkowo zdawac na maturze?
Egzaminy obowiązkowe są zdawane na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:
 • język polski – w części ustnej i pisemnej,
 • język obcy nowożytny- w części ustnej i pisemnej,
 • matematyka
3. Z jakich przedmiotów dodatkowych można zdawać egzamin?
Zdający ma prawo przystąpić do jednego, dwóch lub trzech przedmiotów dodatkowych:
 • języka obcego nowożytnego, innego niż obowiązkowy w części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
 • języka obcego nowozytnego,tego samego co w części obowiązkowej – w części ustnej i pisemnej, na poziomie rozszerzonym,
 • w części pisemnej z przedmiotów wybranych spośród następujących: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język mniejszości narodowej. Egzamin można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z wyjątkiem języka polskiego i matematyki, które są zdawane na poziomie rozszerzonym.
4. Na jakim poziomie można zdawać egzaminy?

W części obowiązkowej przedmioty są zdawane na poziomie podstawowym.

Jeżeli zdający wybrał jako dodatkowy przedmiot matematykę lub język polski lub język obcy nowożytny ten sam co w części obowiązkowej, to musi zdawać te przedmioty na poziomie rozszerzonym

Jeżeli zdający wybrał jako dodatkowy przedmiot inny niż w części obowiazkowej, ma alternatywę, może zdawać ten przedmiot na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym.

Wyboru poziomu egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego zdający dokonuje pisemnej deklaracji składanej przewodniczącemu szkolego zespołu egzaminacyjnego na początku nauki w klasie maturalnej i potwierdzonej do 7 lutego roku, w którym przystepuje do egzaminu.

5. Kiedy można zdawć maturę?
 • Maturę można zdawać raz w roku, w maju, według harmonogramu ustalonego przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • Osoby, które z poważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów w wyznaczonym terminie, mogą w dniu egzaminu złożyć do dyrektora OKE wniosek za pośrednictwem dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na przystąpienie przez nich do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w czerwcu.
6. Gdzie można zdawać maturę?
 • Maturę zdaje się w szkole, którą ukończył zdający.
 • W szczególnych wypadkach może zaistnieć konieczność zdawania części ustnej egzaminu z języków obcych poza własną szkołą (np. z powodu braku nauczycieli danego języka).
 • Zdający, którzy ukończyli szkołę w latach poprzednich, a ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, są kierowani do szkoły lub ośrodka egzaminacyjnego wyznaczonego przez komisję okręgową.
7. Jakie warunki muszą być spełnione w sali egzaminacyjnej?
 • Sala, w której jest przeprowadzany egzamin, musi spełniać warunki określone w przepisach bhp i przepisach ppoż.
 • Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu maturalnego, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali, pod groźbą unieważnienia egzaminu
 • Przy stoliku może siedzieć wyłącznie jeden zdający
 • Na stolikach w trakcie pisania mogą znajdować się jedynie arkusze egzaminacyjne, przybory pomocnicze i pomoce dopuszczone przez dyrektora CKE.
 • Zdający chory lub niepełnosprawny w trakcie egzaminu może mieć na stoliku leki i inne pomoce medyczne przepisane przez lekarza lub konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.
 • Posiłki dla zdających i egzaminatorów mogą być dostępne jedynie na zewnątrz sali egzaminacyjnej poza czasem przeznaczonym na egzamin, z wyjątkiem przypadków, o których mowa powyżej.
8. Kiedy egzamin maturalny uznawany jest za zdany?

Egzamin jest zdany, jeżeli zdający z każdego z egzaminów z trzech obowiązkowych przedmiotów ( w przypadku języków w części ustej, jak i pisemnej) uzyskał minimum 30% punktów możliwych do uzyskania z danego egzaminu

Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli zdał obowiązkową część pisemną oraz obowiązkową część ustną.

Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie części pisemnej egzaminu maturalnego. Nawet jeśli zdający wybierze w części dodatkowej ten sam przedmiot co w części obowiązkowej – ale już tylko na poziomie rozszerzonym w tym przypadku – to w sytuacji hipotetycznej, w której nie zda egzaminu w części obowiązkowej (podstawowej) a zda ten sam przedmiot w części dodatkowej (poziom rozszerzony), egzamin nie będzie zdany.

9. Kiedy egzamin maturalny uznawany jest za niezdany?
Egzamin uważa się za niezdany jeżeli:
 • zdający z któregokolwiek egzaminu obowiązkowego, w części ustnej lub pisemnej, otrzymał mniej niż 30% punktów możliwych do uzyskania na zadeklarowanym poziomie,
 • w trakcie egzaminu stwierdzono, że zdający pracuje niesamodzielnie i jego egzamin został przerwany i unieważniony,
 • w trakcie sprawdzania prac egzaminator stwierdził niesamodzielność rozwiązywania zadań egzaminacyjnych i unieważniono egzamin.
10. Czy niezdanie ustnej części jednego ze zdawanych języków przerywa zdawanie dalszej części egzaminu?
Nie przerywa. Zdający przystępuje do kolejnych egzaminów we wcześniej ogłoszonych terminach.
11. Czy można powtarzać niezdany egzamin?
 • Absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie zdał jednego egzaminu (ustnego lub pisemnego), może przystąpić ponownie do egzaminu z tego przedmiotu, na tym samym poziomie w sesji poprawkowej w sierpniu.
 • Absolwent, który nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu obowiązkowego, może przystąpić ponownie do egzaminu z tego przedmiotu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez 5 lat.
 • Po upływie 5 lat od daty pierwszego egzaminu absolwent,o którym mowa w pkt 2., zdaje powtórny egzamin w pełnym zakresie.
 • Przy powtórnym egzaminie z języka obcego absolwent może wybrać odpowiednio inny język obcy.
12. Czy można poprawiać wynik uzyskany na egzaminie?
Absolwent, który chce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu w kolejnych latach.
13. Kto może być zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu?
 • Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu z danego
 • Laureatom i finalistom olimpiad uprawnienie wymienione w pkt 1. przysługuje także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.
 • Osoba zwolniona z egzaminu będzie miała na świadectwie dojrzałości w rubryce danego przedmiotu wpisaną informację o równoważności zwolnienia z uzyskaniem 100% punktów na poziomie rozszerzonym oraz o uzyskanym na olimpiadzie tytule.
14. Jaki wpływ na świadectwo maturalne będą miały oceny uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej?
Oceny uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej znajdą się na świadectwie ukończenia szkoły, natomiast na świadectwie dojrzałości są zamieszczone tylko wyniki egzaminów maturalnych i wyniki olimpiady, o ile będą podstawą zwolnienia z danego egzaminu.
15. Czy osoby z dysleksją rozwojową będą rozwiązywać inne zadania niż pozostali zdający?
Na poziomie maturalnym dla osób dyslektycznych nie przewiduje się różnicowania arkuszy ani wydłużenia czasu ich rozwiązywania. Możliwe jest jedynie zastosowanie odrębnych kryteriów oceniania prac pisemnych.
16. W jakich sytuacjach można złożyć odwołanie od egzaminu?
 • Jeżeli w trakcie egzaminu w części ustnej lub pisemnej nie były przestrzegane przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, absolwent może w terminie 2 dni od daty egzaminu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej.
 • Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
 • Rozstrzygnięcia dyrektora komisji okręgowej są ostateczne.
 • Nie przysługuje odwołanie od wyniku egzaminu.
17. Czy matura zapewni dostanie się na wybrany kierunek studiów?
Matura nie daje gwarancji automatycznego dostania się na studia. Warunki rekrutacji na daną uczelnię ustala senat tej uczelni. Ustawa o szkolnictwie wyższym zastrzega, że uczelnie nie będą organizować egzaminów wstępnych dublujących maturę. To znaczy, jeżeli kandydat na studia zdał na maturze egzamin z wymaganego na dany wydział przedmiotu, to jego wynik z egzaminu maturalnego będzie brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.
18. Czy zdawanie matury jest konieczne, aby ukończyć szkołę?
Można ukończyć szkołę i nie przystąpić do matury, ponieważ nie jest ona egzaminem obowiązkowym. Jedynie te osoby, które będą chciały kontynuować naukę w wyższej uczelni, muszą zdać egzamin maturalny. Podobnie do niektórych szkół policealnych nie wystarczy świadectwo ukończenia szkoły, ale jest wymagane świadectwo dojrzałości.